Valt jouw woning onder het RUP Woonparken?

Op 29 april 2021 heeft het college van burgemeester en schepenen de startnota over het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Woonparken’ goedgekeurd. Het planproces is hiermee officieel gestart.

Wat is het RUP Woonparken?

Een RUP is een document dat vastlegt waar en hoe er in een bepaalde buurt gebouwd en verbouwd mag worden:

  • Welke activiteiten mogen er plaatsvinden?
  • Waar mag er gebouwd worden en aan welke stedenbouwkundige voorschriften moet je voldoen?
  • Hoe wordt het gebied ingericht en beheerd?

Het RUP Woonparken maakt de voorschriften op voor alle gebieden in Schoten die op het gewestplan staan aangeduid als ‘woonpark’ (Peerdsbos, Schotenhof-Schotenbos en De List) en enkele percelen in het noorden van de Wouwersdreef die vallen in bos- en natuurgebied.

Participatiemoment

Herbekijk hieronder het webinar van maandag 7 juni 2021 waarin de startnota wordt toegelicht.

 Of lees het verslag

Opmerkingen

Van maandag 17 mei 2021 tot en met donderdag 15 juli 2021 kan je de startnota en procesnota inkijken bij de dienst ruimtelijke ordening of via www.schoten.be/openbare-onderzoeken.

Tijdens de publieke raadpleging kan je opmerkingen indienen op de startnota: