Openbare onderzoeken

Maatregelen coronavirus:

Wat betreft de omgevingsvergunning worden alle lopende openbare onderzoeken voorlopig opgeschort op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we je later.

 

De dienst ruimtelijke ordening werkt enkel op afspraak.

Voor sommige omgevingsvergunningen wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd. Het openbaar onderzoek duurt dertig dagen. Tijdens de periode waarin het openbaar onderzoek loopt, kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden.

Auteursrechtelijk beschermde info en privacygevoelige gegevens worden nooit getoond in het publiek omgevingsloket, maar die kan je wel bij de gemeente inkijken.

Hieronder vind je een overzicht terug van de lopende openbare onderzoeken. Via het omgevingsloket kan je het inplantingsplan, de snede en de beschrijvende nota terugvinden.