Openbare onderzoeken

De dienst ruimtelijke ordening werkt enkel op afspraak.

Voor sommige omgevingsvergunningen wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd. Het openbaar onderzoek duurt dertig dagen. Tijdens de periode waarin het openbaar onderzoek loopt, kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden.

Auteursrechtelijk beschermde info en privacygevoelige gegevens worden nooit getoond in het publiek omgevingsloket, maar die kan je wel bij de gemeente inkijken.

Hieronder vind je een overzicht terug van de lopende openbare onderzoeken. Via het omgevingsloket kan je het inplantingsplan, de snede en de beschrijvende nota terugvinden. 

Bekijk ook het portaal met info over lopende inspraakperiodes in het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid en over niet-Vlaamse procedures.