Contactgegevens meedelen

Het Rijksregister biedt de mogelijkheid om je contactgegevens of sommige ervan op vrijwillige basis mee te delen: je telefoonnummer, je GSM-nummer, je e-maildres. De diensten van het gemeentebestuur kunnen deze contactgegevens gebruiken om sneller met jou te communiceren.

Deze gegevens zullen tevens toegankelijk zijn voor een aantal instanties (ziekenfonds, belastingdienst…) die wettelijk gemachtigd zijn daartoe toegang te hebben en om ze te gebruiken, overeenkomstig de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

De machtigingen inzake toegang tot die gegevens worden verleend door het Sectoraal Comité van het Rijksregister en kunnen geraadpleegd worden op de site van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Je kan je contactgegevens zélf invoeren, wijzigen of schrappen in je rijksregisterdossier door je aan te melden met je identiteitskaart en pincode op volgende website: https://mijndossier.rrn.fgov.be.

Je kan je ook wenden tot de dienst bevolking waar je dan je contactgegevens kan doorgeven. Ter bescherming van de privacy kan je dit enkel persoonlijk aan het loket regelen.