Bronbemaling

Wie grondwater wil oppompen (minder dan 30.000 m³ per jaar) moet hiervoor een melding van bronbemaling indienen. 

Grondwater oppompen is een meldingsplichtige activiteit in het decreet algemene milieubepalingen. Pas na het verlenen van de meldingsakte mag je beginnen met de bemaling (water oppompen). Die akte krijg je na maximum 20 dagen nadat je je dossier hebt ingediend.

Contacteer de helpdesk van het omgevingsloket op 015 45 45 91 bij technische problemen of vragen.

Gegevens

De gemeente Schoten kan enkel akte nemen van je melding als deze volledig is ingediend. De basisvereisten zijn een uitvoeringsplan, berekening en onderbouwing van de aangevraagde rubriek en een omschrijving van de geplande activiteit. Daarnaast hou je rekening met de minimaal vereiste gegevens voor de melding van een bronbemaling:

  • Berekening van het debiet en de invloedstraal op basis van inschattingen van de grondwaterstand, de doorlatendheid van de bodem en de benodigde verlaging. Gebruik de berekeningstool van VMM om een inschatting te maken voor eenvoudige bemalingen. Deze tool laat je best invullen door iemand met kennis van zaken, zoals bijvoorbeeld een VLAREL-erkend boorbedrijf discipline 1. Raadpleeg daarvoor de lijst van erkende boorbedrijven.
  • Deze tool schat ook in wat de verwachte verspreiding is van gekende verontreiniging. Verontreinigingen mogen zich niet verspreiden over percelen van derden. Als er een risico bestaat op onaanvaardbare verspreiding moet je maatregelen nemen om dit te voorkomen. Daarnaast kan het ook zijn dat verontreinigingen zich verplaatsen tot aan de bouwput. In dat geval moet je nagaan of je wel aan de normen voor het lozen kan voldoen. Zoniet, moeten er verhoogde lozingsnormen aangevraagd worden of dient het bemalingswater gezuiverd worden. Bij een zuivering vraag je een omgevingsvergunning klasse 2 aan.
  • Berekening van verwachte zettingen ten gevolge van de grondwaterverlaging. Wanneer er een zettingsrisico bestaat, moet je een berekening toevoegen. Bij theoretische absolute zettingen groter dan 15 mm raden we zettingsmonitoring aan en absolute zettingen groter dan 20 mm vermijd je door het risico op schade aan gebouwen.
  • Bij het indienen bekijk je of het bemalingswater, eventueel deels, kan geretourneerd worden. Als dit niet mogelijk is, moet je dit motiveren in je dossier. Vervolgens laat je onderzoeken of je kan lozen in oppervlaktewater of regenwaterafvoer. Lozing in de riolering (gemengd stelsel of DWA) kan je beter vermijden.