Taxi’s

Taxistandplaats

Je kan de taxi nemen op de taxistandplaats op de Markt van Schoten.

Vergunning

Voor het exploiteren van een taxidienst of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder is een vergunning van het gemeentebestuur nodig.

De aanvraag tot vergunning moet ingediend worden op het gemeentesecretariaat, via e-mail, per post of aan het loket. De aanvraag kan slechts behandeld worden als het formulier volledig ingevuld en ondertekend is, en alle nodige documenten werden bijgevoegd. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de aanvraag, en beslist binnen 3 maanden over de vergunning.

Aanvraagformulier taxidienst

Aanvraagformulier dienst voor het verhuren van voertuigen met een bestuurder

De exploitant is verplicht een adreswijziging, wijziging van het aantal voertuigen, nieuw voertuig of verandering in de statuten schriftelijk aan het gemeentebestuur mee te delen. In geval van definitieve beëindiging brengt de exploitant het gemeentebestuur onmiddellijk per aangetekend schrijven op de hoogte, en levert hij of zij de vergunning en taxi- of VVB-kaarten de eerstvolgende werkdag in op het gemeentesecretariaat.