Reglementen en verordeningen

Reglementen en verordeningen worden door het lokaal bestuur gepubliceerd op de website. Het register bevat minstens volgende vermeldingen:

  • Het orgaan dat het reglement of de verordening heeft aangenomen.
  • De datum, het onderwerp en de datum van bekendmaking van het reglement of de verordening.

Klacht

  • Je kan een klacht digitaal indienen via het digitaal klachtenformulier.
  • Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

Lees meer info.