Projecten ontwikkelingssamenwerking

'Schoten Solidair' (vroeger: Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking of GROS) houdt zich bezig met ontwikkelingswerk en steunt financieel enkele projecten in het Zuiden die een band hebben met Schoten.

 

11.11.11 - Women Now for Development - ‘Gender Justice and Feminist Knowledge Production’

Woman Now for Development heeft als doel om de rechten van ontheemde Syriërs in Libanon te herstellen. Er gaat in het bijzonder aandacht uit naar Syrische vrouwen en meisjes. Woman Now for Development wil hen beschermen en in staat stellen hun politieke stem te vinden en deel te nemen aan de opbouw van een nieuw, vreedzaam Syrië dat gelijke rechten voor al zijn burgers respecteert en waarborgt. Dit doen ze via gemeenschapscentra, culturele activiteiten, psychosociale steun, beroepsopleidingen, onderzoek naar de genderaspecten van Syrische vluchtelingencrisis en zoveel meer.

 

SOFOCO (Société de Forage du Congo) - watervoorziening op zonne-energie in Mikwi

Sofoco heeft als hoofddoel drinkbaar water toegankelijk te maken. Op die manier helpt Sofoco op lokaal niveau dodelijke watergerelateerde ziektes zoals cholera tegen te gaan en het percentage schoolgaande kinderen te verhogen.

Sofoco gebruikt enerzijds hernieuwbare energie voor haar pompsystemen onder de vorm van installaties die 100% op zonne-energie werken. Anderzijds legt Sofoco mini-waternetwerken aan in de sloppenwijken rond Kinshasa om de meest hulpbehoevenden ook van drinkbaar water te voorzien. Deze systemen worden gebouwd op de speelplaats van de lokale school of het binnenplein van een ziekenhuis, om van daaruit leidingen doorheen de wijk te voorzien.

 

Derde Wereld Actiegroep Sint Philippus (DWAP) - People Living With HIV & Aids - Mkhosana Chicken Breeding Project

De overkoepelende organisatie ZNNP+ heeft als doel om de rechten te bepleiten van met hiv/aids besmette en getroffen personen in hun land en hen toegang te geven tot zorg, behandeling en preventie van hun ziekte. Het Hwange District van People Living with hiv probeert om alle aangeslotenen en getroffenen in deze regio bij te staan. Dit doen ze door hen te ondersteunen om zuiver drinkbaar water en voldoende gezond voedsel te verkrijgen, inkomen te vergaren om kledij en schoolgelden te kunnen betalen, de nodige medicatie te verkrijgen…

Dit project beoogt mensen te helpen, zowel op het platteland als in de stad, door een kippenkwekerij op te bouwen.

 

Pastoor Fierensfonds - Acertar (Asociacion Civil Elsa Rodriguez Torres Arequipa) - Vrouwen breien dromen

De missie van Acertar is bij te dragen aan de empowerment en de integrale ontwikkeling van de vrouw in Zuid-Peru. Het sociaal project biedt allerhande mogelijkheden aan ter bevordering van de ontwikkeling van de vele begaafdheden van de vrouwen, hun vorming in morele waarden en het ontwaken van het bewustzijn betreffende hun belangrijke rol in hun familie alsook in de maatschappij. Acertar biedt opleidingsmogelijkheden voor jonge vrouwen, alleenstaande moeders en moeders met een zware familiale last in de buitenwijken van Arequipa. Om dit te verwezenlijken stelt het verschillende programma’s voor: workshops voor vrouwen, familiale raad en oriëntatiecentrum, hulp aan de vrouw in nood, vrouwen promoten vrouwen (ondersteunen bij gebrek aan werk, met adequate opleiding voor ondernemerschap en arbeidsbemiddeling).

Acertar wenst nu een gespecialiseerde vorming aan te bieden aan deelneemsters met voldoende handvaardigheden en doorzettingsvermogen, maar met weinig kans op schooling. Voor hen is het moeilijk om hun weg te vinden op de markt wegens strenge vereisten, hoge investeringskosten en een moeilijk tijdschema. Acertar wil hen training in brei- en haaktechniek aanbieden.

 

Vrienden van William - Sasel vzw/Fundacion Aragon - installatie grijswatersysteem en aanleg viskweekvijver

De stichting Sasel werkt op verschillende fronten aan gemeenschapsopbouw in Zaragoza, een Maya-gemeenschap die zich na de burgeroorlog gevestigd heeft op de oude vuilnisbelten van San Salvador. De gemeenschap telt 23.000 bewoners, voor het merendeel Indio’s. De voornaamste pijlers van de werking zijn: voedsel- en watervoorziening, onderwijs en opleiding, milieu-educatie, duurzame productie van groenten en kippen, tewerkstelling en organisatie van kwetsbare jongeren, duurzaam ondernemen en geweldloos samenleven…

Het project dat Sasel dit jaar wil verwezenlijken is gericht op het hergebruik van afvalwater voor irrigatie en het aanleggen van een viskweekvijver met verzameld regenwater. Het hergebruik van afvalwater zal energiebesparend zijn en het uitbreiden van het biologisch landbouwproject mogelijk maken.

 

Child-Help vzw - Shak Coast (Spina Bifida and Hydrocephalus Association of Kenya Coast) - House of Hope

Het doel van het House of Hope is om de kwaliteit van leven van alle kinderen en volwassenen met spina bifida en hydrocefalie en hun families te verbeteren. Dit omvat primaire preventie van de handicaps, behandeling, zorg, onderwijs, werkgelegenheid en bewustwording creëren voor deze doelgroep.

De lokale oudergroep ondersteunt met hun programma kinderen met de handicaps en hun families en staat hen bij gedurende hun verdere leven. Om de kwaliteit van zorg te garanderen, krijgen alle betrokkenen een training. In dit House of Hope worden ouders en hun kinderen opgevangen voor en na de chirurgie, met als doel om te informeren, ondersteunen en versterken. Naast medische zorg ontvangen ze ook ondersteuning zodat ze in de toekomst het opvanghuis niet meer nodig hebben.

 

Werner Van Acker - Samaritan Village - Speeltuinproject

Samaritan Village heeft als doel een warm en liefdevol opvangcentrum te zijn voor gedumpte en verwaarloosde kinderen en weeskinderen. Zij worden zo goed mogelijk voorzien van voedzaam en gezond voedsel, ordentelijke kleding, medische zorg en onderwijs, zodat ze later zelfstandig door het leven kunnen gaan.

Samaritan Village draagt zorg voor ongeveer 60 kinderen van verschillende leeftijden. Naast het geven van eten en verzorging is ook beweging heel belangrijk. Daarom zijn ze momenteel een nieuwe speeltuin aan het aanleggen. Er is nog behoefte aan speeltoestellen.

 

Christengemeente Emmanuel vzw - Entreprise SMJ - school- en landbouwproject

Entreprise SMJ heeft als doel degelijk onderwijs te voorzien, honger te verminderen, lokale landbouwproductie duurzaam te verbeteren, lokale arbeidsplaatsen te creëren…

Dankzij Pidpa is er een waterput geboord die niet alleen zuiver drinkbaar water biedt aan het dorp, maar ook nuttig is voor de kippenboerderij. Nu wil Entreprise SMJ ook een viskwekerij opstarten.

 

FOS - Socialistische Solidariteit vzw - Colectivo Rebeldia

Colectivo Rebeldia is een feministische ngo die in 1995 werd opgericht in Santa Cruz. De acties zijn gericht op het versterken van vrouwen en hun organisaties met als doel hun politieke, sociale, economische en fysieke autonomie te garanderen. Colectivo Rebeldia wil de fundamenten leggen en sociale en culturele processen op gang brengen die ervoor moeten zorgen dat vrouwen op autonome en geïnformeerde wijze beslissingen kunnen nemen inzake hun seksuele en reproductieve rechten en gezondheid.

FOS werkt samen met Colectivo Rebeldia uit de civiele maatschappij en doet aan wederzijdse capaciteitsversterking opdat de organisaties beter in staat zijn om het recht op sociale bescherming, met inclusie van seksuele en reproductieve rechten, af te dwingen en te promoten voor en samen met de doelgroep. Daarnaast besteden FOS en Colectivo Rebeldia ook bijzondere aandacht aan de positie en rol van vrouwen binnen de organisaties waar ze mee samenwerkt en in de interventies die ze ondersteunt.

 

Vriendenkring Fatima Center vzw - 'Sufficiency Farming' Learning Center for Human Resources Development and Empowerment, Good Shepherd Sisters Foundation Nong Khai

De Good Shepherd Sisters Foundation ondersteunt een vijftigtal kleine en rurale dorpen door opvolging scholing, medische opvolging van kinderen met een beperking, medische opvolging van hiv- en TBC-patiënten, leercentrum waar de traditionele levenswijze gekoppeld wordt aan moderne technieken, aanleren van nieuwe mogelijkheden om een eigen gezinsinkomen te verwerven, leercentrum waar andere organisaties milieucursussen volgend rond marketing van landbouwproducten, balans tussen bodemgebruik en behoud van water en bossen…

Via scholing, medische en maatschappelijke begeleiding wenst Vriendenkring Fatima Center vzw de toekomstkansen van de gezinnen verbeteren. De basis is het streven naar gendergelijkheid en evenwicht tussen natuur en menselijke activiteiten.

 

Colombia Solidariteit - Parochie 'Nuestra Senora de la Medalla Milagrosa'

De parochie wenst de inwoners van het dorp een duwtje in de rug te geven naar een betere toekomst, de banden tussen de Colombiaanse en Belgische gemeenschap te versterken en een culturele uitwisseling voor zowel de Belgische jongeren als de gemeenschap in Villarrica te bewerkstellen. Samen met de inwoners van Villarrica, het gemeentebestuur, de parochie en de schoolraad zijn ze tot enkele projecten gekomen die tijdens een reis uitgevoerd zullen worden: oprichting jeugdbeweging, Engelse lessen voor kinderen en volwassenen, bouwen van speeltuin en ontmoetingsplaats, aanplanting van bomen, sensibiliseringscampagne tegen het kappen van Bosque de Galilea (een beschermd natuurgebied).