Gemeenteraad

De gemeenteraad kan worden beschouwd als de wetgevende macht van de gemeente. De raad stelt de reglementen op en neemt de belangrijkste beslissingen. De leden worden om de 6 jaar verkozen. De laatste keer gebeurde dat op 14 oktober 2018. De huidige gemeenteraad werd geïnstalleerd op 3 januari 2019 en blijft aan tot eind 2024.

De gemeenteraad komt in principe iedere maand bijeen. In Schoten is dat traditiegetrouw de laatste donderdag van de maand (20.00 u). De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Je kan ze bijwonen, maar niet deelnemen aan de debatten. De raadzaal bevindt zich op de eerste verdieping van het gemeentehuis. Alleen als het over persoonsgebonden materies gaat, moeten de deuren van de raadzaal dicht.

Wat de gemeenteraad concreet beslist, kan je nalezen in de kranten en in het gemeentelijk informatieblad Info Schoten.

Spreekrecht

Inwoners van Schoten hebben het recht om tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad ook zelf het woord te voeren.

Dit spreekrecht houdt in dat je voorafgaand aan de zitting van de gemeenteraad de raadsleden kan toespreken over een van de agendapunten. Zo kan iedereen zijn standpunt (of dat van een vereniging) uiteenzetten en kunnen de raadsleden hiermee rekening houden bij hun beslissing. 

Aan het spreekrecht zijn enkele voorwaarden verbonden:

  • Iedere spreker mag maximaal twee maal per jaar het spreekrecht uitoefenen.
  • Iedere spreker moet zich voor het begin van de vergadering aanmelden bij de gemeentesecretaris.
  • De spreker moet eerst zijn identiteit bekendmaken en meldt eventueel in wiens naam hij spreekt (bv. voor een vereniging of groepering). Hij geeft ook aan over welke agendapunten hij wil spreken.
  • De spreker mag maximaal 5 minuten spreken. De toebedeelde tijd kan worden aangepast aan het aantal sprekers.
  • Er mag door iedere spreker gesproken worden over maximaal twee punten die op de agenda van de openbare zitting van de gemeenteraad staan. Bedoeling hierbij is om relevante vragen te stellen of relevante informatie over te brengen, die aansluit bij het agendapunt. Het is niet de bedoeling om een discussie op gang te brengen.

Voor meer info over spreekrecht neem je contact op met inspraakambtenaar Dominiek Diliën op (03) 680 09 77 of via dominiek.dilien@schoten.be.

Klacht bij toezichthoudende overheid

Je kan via de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur klacht indienen tegen besluiten van het bestuur. 

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale en provinciale besturen. Zij kunnen beslissingen van deze besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.