Brandweer

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeentelijke brandweerkorpsen in de regio samengesmolten tot één grote hulpverleningszone: Brandweer Zone Rand. Deze omvat 21 gemeenten in de rand van Antwerpen, waaronder Schoten. De hervorming moet de brandweer meer doen samenwerken en nog efficiënter maken.

Aan de dienstverlening verandert niets en bij noodsituaties blijft het inroepen van de hulp van de brandweer gratis. Wel zijn de regels rond bepaalde niet-dringende interventies in één nieuw reglement gegoten. Dat retributiereglement kan je raadplegen op de website van Zone Rand.

Organisatie

De dagelijkse leiding van de lokale brandweer is in handen van de lokale commandant. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken binnen de post Schoten. Hij rapporteert aan de zonecommandant.

Taken

Het takenpakket van de brandweer is wettelijk geregeld.  Naast het blussen van branden en tussenkomst in allerlei noodsituaties zoals overstromingen, aanrijdingen, stormen en rampen verleent de brandweer ook bijstand in een aantal andere grote en kleine noodgevallen, zoals vastgelegd door de wetgever.

Elektronische dienstverlening

Aanvragen voor de verdelging van wespennesten, aanvragen van schoolbezoeken en meldingen van een haard van processierupsen kan je via de formulieren hieronder aanvragen of melden.

Aanvraag weghalen wespennest

Aanvraag lessenpakket en schoolbezoek aan de brandweerkazerne

Processierupsen
Haarden van processierupsen kan je ook melden bij de gemeentelijke milieudienst op het nummer (03) 685 04 62 of via milieudienst@schoten.be.

Kraaiennesten
Voor kraaiennesten in de schouw neem je contact op met een schouwveger.

Omgewaaide bomen
Omgewaaide bomen in de tuin worden niet door de brandweer opgeruimd. Enkel bomen die op huizen, opritten e.d. gevallen zijn (of dreigen te vallen) worden door de brandweer, mogelijk tegen vergoeding, weggenomen. 

Daken
Voor het goedleggen van daken doe je beroep op een dakwerker. Enkel als de losliggende pannen een gevaar vormen voor personen op de openbare weg worden de pannen verwijderd door de brandweer (eventueel tegen betaling). Voor deze schade doe je best ook aangifte bij de verzekering. Een kopie van een interventieverslag kan je enkel opvragen via een schrijven aan het college van burgemeester en schepenen (Verbertstraat 3, 2900 Schoten).

Sleutelkluizen

Om een publiek toegankelijk gebouw, afgebakend terrein, instelling of gebouw van commerciële aard buiten de diensturen toegankelijker te maken met het oog op een snelle interventie van de brandweer kan er een sleutelkoker geplaatst worden.

Toelichting brandweerkluizen (pdf)
Folder Lecot brandweerkluizen (pdf)
Reglement op het plaatsen en gebruiken van een brandweerkluis (pdf)
Aanvraagdocument (pdf)

Prijs

Alle tussenkomsten voor brand zijn gratis. Dat geldt niet automatisch voor andere tussenkomsten.