Werking

Het OCMW wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Deze Raad bestaat uit elf leden, verkozen door de gemeenteraad voor een termijn van 6 jaar. De Raad komt maandelijks samen voor overleg.

Onze opdracht

Het is de taak van OCMW Schoten om maatschappelijke hulp- en dienstverlening aan te bieden waardoor elke inwoner de kans krijgt een menswaardig bestaan te leiden.

Deze hulp- en dienstverlening verloopt met respect voor ieders godsdienstige, filosofische en ideologische overtuiging. Iedereen heeft recht op een onafhankelijk, maar ook verantwoordelijk bestaan. Het OCMW wil zijn hulp- en dienstverlening zoveel mogelijk realiseren in partnerschap met de burger.

Binnen de instellingen van het OCMW wordt door deskundige medewerkers een klantvriendelijke dienstverlening aangeboden met respect voor de privacy van de cliënt.

Het OCMW werkt samen met de gemeente Schoten en de andere dienstverleners op het terrein. We streven naar een steeds betere levenskwaliteit, met prioriteit voor kansarme en zorgbehoevende burgers.