Financiële steun

Wie in financiële nood verkeert, kan terecht bij het OCMW voor hulp. Wanneer uit een sociaal onderzoek blijkt dat de financiële nood gegrond is, kan het OCMW naast een leefloon ook andere financiële hulp aanbieden. Afhankelijk van de situatie, wordt deze hulp door de hulpvrager later ook terugbetaald.

voorwaarden leefloon

Volgende voorwaarden voor het verkrijgen van steun zijn wettelijk bepaald:

 • Verblijfplaats in België.
 • Burgerlijk meerderjarig zijn (18 jaar).
 • Belg, burger van de Europese Unie met een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden.
 • Staatloos.
 • Vreemdeling, ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Erkende politieke vluchtelingen.
 • Niet over toereikende bestaansmiddelen beschikken.
 • Werkbereid zijn, tenzij dit om gezondheidsredenen niet kan.
 • Zijn rechten laten gelden op andere (sociale) uitkeringen (pensioen, kinderbijslag, onderhoudsgeld ...).
 • Het afsluiten van een contract voor een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. In dit contract worden de afspraken opgenomen over de actieve medewerking van de hulpvrager en zijn bereidheid om het hulpverleningstraject te volgen. Voor jongeren van 18 tot 25 jaar verplicht.

Steunnormen OCMW

Als uit sociaal onderzoek blijkt dat het leefloon ontoereikend is om van te leven, zal een maatschappelijk werker aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voorstellen om aanvullend steun te verlenen.

De steunnorm is samengesteld uit een basisnorm, een verwarmingstoelage en een huishuurtussenkomst. Al de inkomsten, ook het bedrag van het leefloon, worden in mindering gebracht voor de berekening van de steunnorm.

De noodzaak voor het verlenen van deze steunnorm wordt bepaald aan de hand van het budgetplan: het overzicht van inkomsten en vaste kosten per maand. In deze berekening wordt er geen rekening gehouden met schulden. Hiervoor zal er een oplossing worden gezocht onder de vorm van schuldenbeheer (budget- en schuldenbeheer). Het verlenen van steun tot de steunnorm is ook afhankelijk van de medewerking en bereidheid om een hulpverleningscontract aan te gaan waarin afspraken staan over het te volgen traject om zonder (financiële) steun van het OCMW verder te kunnen. 

 Meer informatie over de huidige steunnormen

 • Tussenkomst in de huishuur.
 • Tussenkomst in de kosten voor verwarming.
 • Stookoliepremie.
 • Tussenkomst voor energieschulden.
 • Tussenkomst voor sociale, sportieve en culturele participatie.
 • Tussenkomst voor hoge kosten voor geneeskundige zorgen.
 • Voorschotten op sociale zekerheidsuitkeringen.
 • Tussenkomst voor andere noden.

Meer informatie kan je vinden in de algemene brochure.