Crisisopvang

Het OCMW werkt samen met Krisis Info Netwerk Antwerpen (KINA) zodat noodopvang voor drie overnachtingen altijd verzekerd is in KINA, Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle. 

Enkel met een verwijsbrief van OCMW Schoten of van de politie van Schoten kan je hier voor noodopvang terecht.

Tijdelijke opvang in doorgangswoningen van het OCMW is mogelijk wanneer er geen andere oplossing is en er woningen beschikbaar zijn.

Twee maatschappelijk werkers zorgen voor intensieve woonbegeleiding en helpen dakloze personen bij het zoeken naar betaalbare huurwoningen.

Opvang voor asielzoekers

In het Lokaal Opvanginitiatief van Schoten (LOI) worden asielzoekers tijdelijk in een aantal woningen van het OCMW opgevangen, totdat zij een definitieve beslissing ontvangen in hun asielprocedure.

Het OCMW organiseert de opvang volgens de kwaliteitsnormen van Fedasil en zorgt ervoor dat de asielzoeker in staat is om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Concreet gaat het over materiële opvang.  Dit betekent dat de asielzoeker  geen leefloon krijgt, maar wel hulp in de vorm van huisvesting, geld voor de aankoop van voedsel, juridische hulp en medische, psychologische en maatschappelijke begeleiding. De begeleiding wordt verzorgd door een specifiek aangestelde maatschappelijk werk(st)er, de juridische hulp via een (pro-deo) advocaat.

  • Wordt er een verblijfsrecht toegekend, als erkende vluchteling, subsidiaire beschermde of geregulariseerde, dan moet deze bewoner het LOI binnen de 2 maanden verlaten en een woning vinden op de reguliere woonmarkt.
  • Wordt er geen verblijfsrecht toegekend, dan wordt de afgewezen asielzoeker toegewezen aan een terugkeercentrum. In dit centrum kunnen zij dan verblijven in afwachting van hun repatriëring.