Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening Columbuslei

De aanvraag ligt van 14 oktober 2020 tot en met 12 november 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Verbertstraat 3 te 2900 Schoten.

De gemeente Schoten maakt bekend dat een openbaar onderzoek wordt geopend, met betrekking tot het voornemen van de gemeente Schoten voor de heraanleg van de Columbuslei. Hiervoor wordt er een strook met een diepte van 5,50 m onteigend van volgende percelen, gelegen langs de Columbuslei, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie D, nrs. 199Z, 199H, 199B2, 188G3, 188C4, 188A4, 188F3, 188Y3, 188E3, 188V3, 188P3, 188P4, 188N3, 188M3, 188Z2, 188N4, 188R4, 188A3 conform de bepalingen van het Decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut en het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

Krachtlijnen ontwerp

  • De hogergenoemde inname is noodzakelijk voor de aanleg van riolering en nutsleidingen.
  • Het afvalwater kan dankzij de nieuwe riolering aangesloten worden op de waterzuiveringsinstallatie in Schilde.
  • Naast de rijweg worden geen grachten voorzien, maar wel plasbermen of wadi’s. De ondiepe plasbermen vangen het water van de rijbaan op en laten dit ter plaatse infiltreren. Overtollig water wordt niet afgevoerd, zoals bij grachten. In de bermen kunnen ook nog bomen aangeplant worden. Zo creëren we een mooi laaneffect en verhinderen we dat er op de bermen wordt gereden of geparkeerd.
  • De privé-percelen dienen zelf in te staan voor de buffering van hun regenwater.
  • De rijbaan wordt aangelegd met een snelheidsremmende asverschuiving ter hoogte van huisnummer 17. Op deze plek wisselt de plasberm eveneens van straatkant.

Inkijken volledige dossier

Het voorlopige onteigeningsbesluit en haar bijlagen liggen gedurende 30 kalenderdagen vanaf 14 oktober 2020 tot en met 12 november 2020 ter inzage na afspraak op het gemeentehuis, Verbertstraat 3 in Schoten:

  • Maandag tot vrijdag van 9u00 tot 12u30.
  • Dinsdag, woensdag en donderdag ook van 13u30 tot 15u30.
  • Donderdag ook van 15u30 tot 19u00.

Onze medewerkers werken steeds op afspraak.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Verbertstraat 3 2900 Schoten, via beveiligde zending of na afgifte met ontvangstbewijs.