Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Heikantstraat 114, 116, 122 en Schotenhofdreef 3

Omgevingsloket nummer: OMV_2019116401

Aanvrager: Peter Verhaegen namens Bouwwerken Versnel BVBA

Aard aanvraag: stedenbouwkundige handelingen

Korte omschrijving: wijziging omv2018113779| inplanting, 2 ééngezinswoningen en ondergrondse parking

Locatie: Heikantstraat 114, 116, 122 en Schotenhofdreef 3, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie D 256 E5, (afd. 1) sectie D 256 B6, (afd. 1) sectie D 256 D5 en (afd. 1) sectie D 256 Z5

Beslissende overheid: College van burgemeester en schepenen

Datum beslissing: 20 februari 2020

Aard beslissing: Voorwaardelijk vergund

Mogelijkheid tot inzage: bij de dienst grondgebiedzaken, Verbertstraat 3, 2900 Schoten

Mogelijkheid tot indienen beroep:

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift binnen een termijn van 30 dagen vanaf de bekendmaking van de beslissing:

- bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

De deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen. van Antwerpen, Koningin Elisabethlaan 22, 2018 Antwerpen

Zendt gelijktijdig een afschrift van het beroepschrift aan:

- de vergunningsaanvrager (behalve als die zelf het beroep instelt);
- de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- het college van burgemeesteren  schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de volgende referentie: OMV_2019093464;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer BE38 7765 9774 0672 van de provincie Antwerpen met als referentie 'beroep omgevingsvergunning OMV_2019093464' en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015. beroepsprocedure Antwerpen