Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Winkelstap 73

Omgevingsloket nummer: OMV_2019136082

Aanvrager: Joeri De Pauw

Aard aanvraag: stedenbouwkundige handelingen

Korte omschrijving: bouwen van een veranda

Locatie: Winkelstap 73, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie B 505 Z3

Beslissende overheid: College van burgemeester en schepenen

Datum beslissing: 16 januari 2020

Aard beslissing: Voorwaardelijk vergund

Mogelijkheid tot inzage: bij de dienst grondgebiedzaken, Verbertstraat 3, 2900 Schoten 

Mogelijkheid tot indienen beroep:

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift binnen een termijn van 30 dagen vanaf de bekendmaking van de beslissing:

- bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

De deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen. van Antwerpen, Koningin Elisabethlaan 22, 2018 Antwerpen

Zendt gelijktijdig een afschrift van het beroepschrift aan:

- de vergunningsaanvrager (behalve als die zelf het beroep instelt);
- de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- het college van burgemeesteren  schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de volgende referentie: OMV_2019093464;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer BE38 7765 9774 0672 van de provincie Antwerpen met als referentie 'beroep omgevingsvergunning OMV_2019093464' en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015. beroepsprocedure Antwerpen