Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Heikantstraat 204 en 206

Omgevingsloket nummer: OMV_2019059919

Aanvrager: Benjamin Keteleer

Aard aanvraag: stedenbouwkundige handelingen

Korte omschrijving: afbreken van een bestaande gebouwen + bouwen van een meergezinswoning met 35 appartementen en ondergrondse garage

Locatie: Heikantstraat 204 en 206, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie D 252 D12, (afd. 1) sectie D 253 N7, (afd. 1) sectie D 253 V5, (afd. 1) sectie D 253 T5, (afd. 1) sectie D 253 W5, (afd. 1) sectie D 253 P7 en (afd. 1) sectie D 253 L7

Beslissende overheid: College van burgemeester en schepenen

Datum beslissing: 5 december 2019

Aard beslissing: Voorwaardelijk vergund

Mogelijkheid tot inzage: bij de dienst grondgebiedzaken, Verbertstraat 3, 2900 Schoten 

Mogelijkheid tot indienen beroep:

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift binnen een termijn van 30 dagen vanaf de bekendmaking van de beslissing:

- bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

De deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen. van Antwerpen, Koningin Elisabethlaan 22, 2018 Antwerpen

Zendt gelijktijdig een afschrift van het beroepschrift aan:

- de vergunningsaanvrager (behalve als die zelf het beroep instelt);
- de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- het college van burgemeesteren  schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de volgende referentie: OMV_2019093464;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer BE38 7765 9774 0672 van de provincie Antwerpen met als referentie 'beroep omgevingsvergunning OMV_2019093464' en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015. beroepsprocedure Antwerpen