Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Metropoolstraat 11, 11A, 11B en 11C

Omgevingsloket nummer: OMV_2018099091

Aanvrager: An Sprenghers namens Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding VLGEWGEM

Aard aanvraag: exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Korte omschrijving: een melding van de verandering aan een bestaande inrichting

Locatie: Metropoolstraat 11, 11A, 11B en 11C, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie C 521 W2

Beslissende overheid: College van burgemeester en schepenen

Datum beslissing: 22 januari 2019

Aard beslissing: Aktename

Mogelijkheid tot inzage: bij de milieudienst, Verbertstraat 7, 2900 Schoten

Mogelijkheid tot indienen beroep:

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Het Omgevingsvergunningsdecreet en het Omgevingsvergunningsbesluit regelen de wijze waarop een beroep wordt ingediend. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Beroepen kunnen digitaal of analoog worden ingediend. Bezorg hiertoe een beroepschrift binnen een termijn van 30 dagen vanaf de bekendmaking van de beslissing:

  • Digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)
  • Per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:
    De deputatie van de provincie Antwerpen, Desguinlei 100 te 2018 Antwerpen.

Zend gelijktijdig een afschrift van het beroepschrift aan:

  1. De vergunningsaanvrager (behalve als die zelf het beroep instelt);
  2. De deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
  3. Het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Hoe u het beroepschrift moet opstellen, hangt af van de bestreden beslissing en de procedure die deze heeft doorlopen.