Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Wijtschotbaan 15

Omgevingsloket nummer: OMV_2018085719

Aanvrager: de heer Jan Jacobs

Aard aanvraag: stedenbouwkundige handelingen

exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Korte omschrijving: regulariseren en bouwen/aanleggen van nieuwe constructies op een agrarisch terrein

1. algemene regularisatie + verhardingen

2. regularisatie aardappelautomaat + parking

3. regularisatie parking voor twee voertuigen aan de woning

4. regularisatie werkplaats

5. regularisatie kalverenstallen

6. regularisatie afdak mazouttank

7. regularisatie buitenpiste

8. regularisatie poorten achtergevel loods

9. aanduiding ruimte waar containers voor opslag van voedermiddelen geplaatst kunnen worden

10. regularisatie afbraak en heropbouw loods

11. regularisatie mestvaalt

12. regularisatie paardenstallen

13. regularisatie mestkelder 12,50x12,50x2,75= 430m³

14. nieuw te bouwen afdak (12,60m²)

15. nieuwe erfverharding in beton (588,84m²)

16. nieuwe erfverharding stelconplaten (2x6m=12m²)

17. nieuwe regenwaterput 10.000liter met operationele pompinstallatie voor hergebruik van het regenwater. al het hemelwater heen moet aangesloten worden op deze regenwaterput

18. bestaande gracht te gebruiken als infiltratiezone 200meter lengte als infiltratiezone. profiel volgens detailtekening: 400m² - 264.000liter.

Locatie: Wijtschotbaan 15, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie D 454 L, (afd. 1) sectie D 454 H, (afd. 1) sectie D 455 C en (afd. 1) sectie D 461 E

Beslissende overheid: College van burgemeester en schepenen

Datum beslissing: 4 december 2018

Aard beslissing: Voorwaardelijk vergund

Mogelijkheid tot inzage: bij de dienst grondgebiedzaken, Verbertstraat 3, 2900 Schoten of via Omgevingsloket terinzage gelegde beslissingen

Mogelijkheid tot indienen beroep:

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Het Omgevingsvergunningsdecreet en het Omgevingsvergunningsbesluit regelen de wijze waarop een beroep wordt ingediend. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Beroepen kunnen digitaal of analoog worden ingediend. Bezorg hiertoe een beroepschrift binnen een termijn van 30 dagen vanaf de bekendmaking van de beslissing:

  • Digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)
  • Per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:
    De deputatie van de provincie Antwerpen, Desguinlei 100 te 2018 Antwerpen.

Zend gelijktijdig een afschrift van het beroepschrift aan:

  1. De vergunningsaanvrager (behalve als die zelf het beroep instelt);
  2. De deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
  3. Het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Hoe u het beroepschrift moet opstellen, hangt af van de bestreden beslissing en de procedure die deze heeft doorlopen.