Melding, vrijstelling, vergunning

Wie wil bouwen of verbouwen moet in de meeste gevallen aanvraag tot omgevingsvergunning indienen. Maar ook andere werken die impact hebben op de ruimtelijke ordening zijn vergunningsplichtig. Zo heb je bijvoorbeeld ook een vergunning nodig wanneer:

  • Je de functie van een gebouw wijzigt.
  • Je het aantal woongelegenheden binnen een gebouw wijzigt.
  • Je een terrein wil aanleggen, ophogen ...
  • Je bomen wil kappen in woonparkgebied.
  • ...

Voor bepaalde werken wordt een uitzondering gemaakt, die staan opgesomd in het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is. 

Voor kleinere werken die niet zijn vrijgesteld van vergunning is er onder strikte voorwaarden een vereenvoudigde procedure: de melding.
Vraag steeds info bij de gemeentelijke technische dienst over je plannen. Zo volg je zeker de juiste procedure en voorkom je stedenbouwkundige overtredingen.