Privacyverklaring

Als onderwijsinstelling zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien je vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Academie Schoten
Jozef van Craenstraat 4
2900 Schoten
academie@schoten.be
Telefoon: 03 685 02 56

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leerlingen, vrijwilligers, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten en onze leveranciers.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door Academie Schoten verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Onze leerlingenadministratie voeren;
 • Het verzekeren van personen of huurinstrumenten;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals opgelegd door het departement Onderwijs;
 • Het kunnen deelnemen aan de activiteiten van onze Academie;
 • Het plaatsen van een reservatie of het aankopen van tickets (afleveren tickets, toegangscontrole, bepaling tarieven, servicemailing voor en/of na uw bezoek, contactname in geval van programmawijziging of annulatie);
 • Het verzorgen van opleidingen, studiedagen en navormingen;
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het bezorgen van ons Klemtoon magazine.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres;
 • Privé contactgegevens: telefoonnummer, e-mail adres;
 • Rijksregisternummer;
 • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender, nationaliteit;
 • Interesses;
 • Financiële bijzonderheden (rekeningnummer);
 • Opleiding en vorming (curriculum deeltijds kunstonderwijs, dagschool;
 • (Para)medische gegevens (op eigen verzoek bij opstart zorgdossier of aangepast curriculum);
 • Aanwezigheid;
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames …).

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact…). 
Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van informatie ontvangen van de gemeentelijke diensten, aangesloten verenigingen/clubs of federaties.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de leerlingenadministratie;
 • Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers;
 • Het verspreiden van SMS-meldingen, brieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, delen bestanden, reservatie, mailhosting...).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met externe dienstverleners maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden - ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met het departement Onderwijs. Er gelden afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen en vertrouwelijk te behandelen.
Meer info: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/informatieveiligheid 
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven jouw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier toestemming voor geeft.  Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. 

Bewaartermijn

Academie Schoten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding en de mogelijkheid tot het opvragen van het curriculum). 

Jouw rechten

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.
Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
Je hebt het recht op verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is.
Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.
Je hebt het recht om jouw gegevens door ons te laten overdragen aan een andere school.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om jouw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over de uitoefening van jouw rechten dan vragen wij contact met ons op te nemen.
Het meldpunt bij Gemeente Schoten is te bereiken via privacy@schoten.be.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be         

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Academie Schoten kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.
Oudere versies van deze verklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.